Menu

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego OnlineRegulamin Szkolnego Konkursu

Języka Angielskiego Online

dla klas VI – VIII

 • Organizator Konkursu

Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego Online dla klas VI – VIII są nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

 • Termin Konkursu

Konkurs odbędzie się 07.05.2021r. o godzinie 10:00 na platformie www.testportal.pl przy użyciu komunikatora Meet w aplikacji Google Classroom.

 • Cele konkursu

Głównym celem Konkursu jest:

 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych w rywalizacji z uczniami innych klas.

 • Rozwijanie uzdolnień uczniów.

 • Podniesienie samooceny uczniów.

 • Przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań testowych.

  • Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli koordynujących konkurs drogą mailową w terminie co najmniej cztery dni przed wyznaczoną datą

Konkursu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie dostępu do Internetu, kamery oraz mikrofonu na czas trwania konkursu.

 1. Nie ustala się limitu uczniów biorących udział w konkursie.

 1. Informacje o Konkursie oraz wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

  • Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału

Konkurs posiada formę zadań zamkniętych i testowych online sprawdzających stopień opanowania materiału przewidzianego programem nauczania w klasach 6 – 8 szkoły podstawowej.

  • Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.

 1. Konkurs trwa 60 minut.

 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, o zajętym miejscu decydować będzie czas rozwiązania Konkursu, podany na platformie testportal.

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa, poprzez spotkanie w Meet z uczestnikami konkursu na czas jego trwania.

 • Nagrody

Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:

 • dyplom

 • nagroda rzeczowa

 • za pierwsze miejsce – w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów – celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego

 • za pierwsze miejsce- w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów – bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego

 • za drugie i trzecie miejsce – bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego

  • Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły: sp5goldap.cal.pl

 1. Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

 1. Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

 1. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

 1. Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.

  • Koordynatorzy

Edyta Hornostaj: edyta.hornostaj@wp.pl

Joanna Dobrzyńska: j.dobrzynska@op.pl

Skip to content