Menu

Procedury bezpieczeństwa rok szkolny 2021/2022

Procedury zachowania bezpieczeństwa

i zasady funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 5

im. Noblistów Polskich w Gołdapi

od 1 września 2021 r.

w czasie pracy w trybie pełnym stacjonarnym

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wszyscy dorośli wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 5. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziałów ,,0” mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie muszą mieć osłonięte usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce.
 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 1. W placówce do niezbędnego minimum zostanie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. Osoby te będą wchodzić wejściem dla personelu.

 2. Rodzice/opiekunowie dziecka/ucznia zobowiązują się za każdym razem odbierać telefon od wychowawcy lub z sekretariatu szkoły –

87 615 13 82.

 1. Rodzic/opiekun ucznia wyraża zgodę na mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym swojego dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę powyżej 38°C, kaszel, duszności, odizoluje ucznia w sali nr 118, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Dzieci z klas 0 – III wchodzą do szkoły dwoma wejściami od frontu budynku, natomiast uczniowie klas IV – VIII – wejściami znajdującymi się od strony boiska.
 4. Uczniowie wszystkich klas będą mieli wszystkie zajęcia w wyznaczonych pracowniach. To nauczyciele będą do nich chodzić na lekcje.

0 a – 9 0 b – 12 0 c – 13

I a – 110 I b – 15

II a – 104 II b – 107

III a – 111 III b -113 III c – 114

IV a – 207 IV b – 308

V a – 307

VI a – 213

VII a – 102 VII b – 210

VIII a – 206 VIII b – 204

 1. Uczniowie mogą wychodzić na przerwy, w tym czasie sale lekcyjne będą wietrzone.
 2. W częściach wspólnych szkoły uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek.
 3. Nauczyciele mający dyżury na korytarzach szkolnych powinni dopilnować, aby uczniowie w czasie przerw przebywali w wyznaczonej części korytarza, zachowywali dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i nie gromadzili się na terenie szkoły.
 4. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 6. W salach lekcyjnych oraz w świetlicy zostaną usunięte dywany i wykładziny.
 7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 9. Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciele w klasach I-III będą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Nauczyciele dopilnują, aby dzieci nie miały kontaktu w czasie przerwy z dziećmi z innych oddziałów.
 11. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Na boisku szkolnym i posesji szkoły zostaną ustalone dyżury nauczycieli.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 15. Bezpieczne zasady korzystania z szatni określa Załącznik nr 1.
 16. Zajęcia świetlicowe odbywać się w będą w świetlicy szkolnej – sala nr 108 oraz salach dydaktycznych – 106, 110 i 9.
 17. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Wychowawca świetlicy dopilnuje, aby dzieci myły regularnie ręce. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej obowiązuje stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej) przez wszystkich pracowników szkoły.
 19. Bezpieczne zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa Załącznik nr 2.
 20. Bezpieczne zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy określa Załącznik nr 3.
 21. W szkole zostaną wyłączone źródełka wody pitnej. Zaleca się , aby uczniowie przynosili napoje w swoich butelkach z domów.
 22. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywać się będą po zakończeniu zajęć obowiązkowych. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 23. Funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego zostało ustalone ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy zostaną upowszechnione wśród uczniów i ich opiekunów.
 24. Dzieci z chorobami przewlekłymi z przeciwskazaniem medycznym do noszenia maseczki mają obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, a także w częściach wspólnych szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy każdym wejściu został umieszczony numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 3. Nauczyciele powinni dopilnować, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Dyrekcja szkoły będzie monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle będą przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Sale będą dezynfekowane po zajęciach podczas nieobecności dzieci/ uczniów.
 6. W łazienkach zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Obsługa sprzątająca na bieżąco będzie dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

Gastronomia

 1. Odległość stanowisk pracy w stołówce będzie wynosić min. 1,5 m.
 2. Pracownicy zwrócą szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 3. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
 4. Odległość między stolikami wynosić będzie co najmniej 1,5 m.
 5. Po wydawaniu posiłków po każdej grupie odbędzie się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 7. Dania i produkty będą podawane przez obsługę stołówki.
 8. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową będą przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły.
 9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach zawartych w Procedurach bezpieczeństwa oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych pracownik zostanie odizolowany w izolatce – sala nr 118.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zostanie on w trybie natychmiastowym odsunięty od wykonywanych czynności, skierowany do domu i poinformowany o konieczności pozostania w domu oraz skontaktowaniu się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 7. Dyrektor zastosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, podda się gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zastosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Zostanie też ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Wobec tych osób zostaną zastosowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem zebranych danych będzie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap, kontakt e-mailowy: sp5np@wp.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl.

 3. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły wynikającymi z przepisów prawa (tj, ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych Generalnego Inspektora Sanitarnego) ustanowionych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji w/w celów, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji. Wskazania z pomiaru temperatury o ile nie będą budzić podejrzeń co do możliwości infekcji będą niezwłocznie kasowane. Dane wskazujące na stan (pod)gorączkowy mogą zostać zachowane celem ich ewentualnego przekazania upoważnionym podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

Załącznik nr 1

Bezpieczne zasady korzystania z szatni

 1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie dzieci/uczniowie szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych zgodnie z  ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

 1. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych miejscach przed zajęciami i odbierają je po skończonych lekcjach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.

 1. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. Niedozwolone jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych.

 1. Uczniowi nie wolno przebywać w miejscach zajmowanych przez inne klasy.

 1. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas I-III udają się do szatni pod opieką nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania uczniów podczas opuszczania szatni.

 1. Uczniowie – po pięć osób – wchodzą do szatni i zabierają z niej tylko swoje rzeczy.

 1. W szatniach mogą przebywać jedynie rodzice dzieci klas 0 i I.

Załącznik nr 2

Procedury zachowania bezpieczeństwa

i zasady funkcjonowania biblioteki

w Szkole Podstawowej nr 5

im. Noblistów Polskich w Gołdapi

§ 1.

 1. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników przebywających na terenie biblioteki.

§ 2.

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego

i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni

i zasobów bibliotecznych

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przed wejściem do biblioteki.

 2. Wyznacza się bezpieczną odległość ok. 1,5 metra odległości między użytkownikami.

 3. Jednocześnie w bibliotece może przebywać 4 dzieci/uczniów.

 4. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub oddania książek.

 5. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.

 6. Do czasu odwołania obostrzeń zawiesza się pracę czytelni.

 7. Dzieci/uczniowie nie mogą samodzielnie wyszukiwać pozycji do wypożyczenia.

 8. Do biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie, nauczyciele oraz rodzice klas 0 SP 5.

 9. Pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka, będzie wietrzone pod nieobecność wypożyczających, nie rzadziej niż co 45 minut.

§ 3.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. W bibliotece wydziela się stanowisko zwrotu książek wracających do biblioteki szkolnej. Bibliotekarz, który odpisuje zbiory, wynosi je do pomieszczenia obok na kwarantannę.

 2. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres 2 dni, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały.

 4. Czytelnik zwracając i wypożyczając książki, musi mieć założoną maseczkę.

§ 4.

Godziny pracy biblioteki

 1. Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek – 9.00 – 14.30

Wtorek – 9.00 – 13.30

Środa – 8.00 – 14.30

Czwartek – 9.00 – 14.30

Piątek – 10.00 – 12.30

Załącznik nr 3

Bezpieczne zasady korzystania

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej

oraz godziny jego pracy

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

 1. Do gabinetu profilaktycznego wchodzi się pojedynczo.
 2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do gabinetu bez osób towarzyszących.
 3. Wychowawcy klas 0 – III zawiadamiają telefonicznie higienistkę szkolną o potrzebie interwencji i wtedy pielęgniarka schodzi po dane dziecko. Po udzieleniu pomocy odprowadza je do klasy.
 4. Przed wejściem do gabinetu dzieci muszą umyć ręce mydłem, a uczniowie klas IV – VIII zdezynfekować ręce w gabinecie.
 5. Przed wejściem do gabinetu dziecku/uczniowi zostanie zmierzona temperatura.
 6. Godziny pracy higienistki szkolnej:

Poniedziałek – 7.30 – 15.00

Wtorek – 7.30 – 9.00

Środa – 7.30 – 15.00

Czwartek – 7.30 – 15.00

Piątek – 7.30 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content