Menu

Procedury konsultacji dla ósmoklasistów

Procedury konsultacji dla ósmoklasistów

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich

w Gołdapi

 1. W SP 5 odbywać się będą konsultacje indywidualne z nauczycielami matematyki, języka angielskiego i języka polskiego według następującego hormonogramu:

– poniedziałek, godz. 10.00 -12.00 – matematyka – Teresa Sadowska s. 202

– piątek, godz. 8.00 – 10.00 – język polski – Aneta Wojnar-Konopka s. 307

– czwartek, godz. 8.00 – 10.00 – język angielski – Karolina Oleksy s. 211

 1. Uczeń, który będzie chciał skorzystać z konsultacji, powinien najpierw umówić się z nauczycielem, który wyznaczy mu konkretną godzinę konsultacji.

 2. W czasie jednej konsultacji w sali może przebywać jednocześnie 2 uczniów.

 3. Uczeń powinien przychodzić o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie, co zapewni mu niespotykanie się z innymi uczniami.

 4. Gdyby zdarzyło się przybycie na konsultację więcej osób, niż jest to zaplanowane, uczniowie powinni zachować odpowiedni dystans społeczny – min. 2 metry i poczekać na korytarzu na swoją kolej.

 5. W salach, gdzie odbywać się będą konsultacje, zostanie zachowany 1,5 m odstęp pomiędzy stolikami.

 6. Jeżeli uczeń umówi na konsultację, a nie będzie mógł przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 7. Sale, w których odbywać się będą konsultacje, będą wietrzone co godzinę.

 8. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie może ich pożyczać od innych uczniów ani nauczyciela.

 9. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

 10. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast je myje.

 11. Uczeń korzystający z konsultacji nie korzysta z szatni.

 12. Uczeń przychodzący do szkoły na konsultacje bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

 13. Uczeń zwraca również uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 14. Uczeń unika innych uczniów, zachowuje dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 15. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe będzie od 01.06.2020 r. i jest szczegółowo określone w zasadach korzystania z biblioteki.

 16. Na konsultacje nie może przychodzić uczeń mający objawy chorobowe lub chory albo jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

 17. Rodzic ucznia korzystającego z konsultacji wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojego dziecka po przyjściu do szkoły.

 18. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany od pozostałych osób przebywających w szkole i umieszczony w izolatce, a jego rodzice niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji.

 19. W przypadku podejrzenia COVID-19 u ucznia dyrektor niezwłocznie informuje o tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi i stosuje się do podanych przez tę jednostkę wytycznych.

Przyjście ucznia na konsultacje jest równoznaczne z zapoznaniem się przez jego rodziców/opiekunów z wyżej wymienionymi procedurami.

Skip to content