Menu

Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty

Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty

w czerwcu 2020

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli uczeń nie posiada takich przyborów, otrzyma je od szkoły. Będą to przybory jednorazowe, po egzaminie uczeń ich nie zwraca. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 5. Uczeń przystępujący do danego egzaminu, któremu jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, jest zobowiązany przynieść własny słownik, który przed egzaminem powinien zostać sprawdzony przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 7. Osoby, które zakończą egzamin, niezwłocznie opuszczają szkołę.

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
  po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2. wychodzi do toalety

 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. W celu unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie zdający w sali nr 110 wejdą do szkoły wejściem znajdującym się od frontu po lewej stronie budynku, a zdający w sali nr 102 – wejściem po prawej stronie.

 1. Zdający zostaną wpuszczeni do szkoły o godz. 8.30.

 2. Egzamin w obu salach rozpocznie się o godz. 9.00.

 3. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem godziny 10.00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

 4. Zdający będą wpuszczani do sal na egzamin według ściśle określonej procedury – po wylosowaniu, według numerów stolików z zachowaniem odpowiedniej odległości.

 5. Zdający będą wypuszczani z sal również pojedynczo. Jeżeli więcej osób zakończy w tym samym czasie egzamin – również według numerów stolików.

 6. Pracownicy ochrony upewnią się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

 7. Zdający zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Skip to content