Menu

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdap z dnia 26 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374)

2) Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związki z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19

3) Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19

4) Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1.

 1. W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (nazywany dalej Szkołą) funkcjonuje w ograniczonym zakresie.
 2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły wiąże się z nieuczęszczaniem uczniów  do Szkoły, co jest równoznaczne z zamknięciem Szkoły w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
 3. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 4. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły.
 5. Zasady organizacji kształcenia na odległość opisuje niniejsze ZARZĄDZENIE, umieszczone na stronie internetowej w ogólnodostępnym miejscu.

§ 2.

Organizacja nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 1. Realizacja programu nauczania odbywa się według tygodniowego planu zajęć umieszczonego w dzienniku elektronicznym. Dyrektor zastrzega sobie możliwość jego modyfikacji.
 2. Uczniowie, nauczyciele i rodzice otrzymują wszelkie informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej działalności, poprzez dziennik elektroniczny , padlet.com, gogle.classroom.com.
 3. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu otrzymują zadania do wykonania w wersji papierowej.
 4. Kształcenie na odległość odbywa  się poprzez:

1)      lekcje online/video – nagranie,

2)      lekcje online wideokonferencja,

3)      lekcje online w formie dyżuru online.

 1. Liczba lekcji online w formie video – nagrania lub wideokonferencji dla poszczególnych klas, po uwzględnieniu aktualnych zaleceń medycznych odnoście czasu korzystania z komputera/laptopa czy telefonu: maksymalnie 4 godziny dziennie,  a klasy 0- III- 3 godziny dziennie.
 2. Nauczyciele, którzy nie prowadzą w danym czasie lekcji online pełnią dyżur online dla poszczególnych klas według swojego planu lekcji – w czasie tego dyżuru odpowiadają online uczniom na pytania związane z zadaniami, które przygotowali dla uczniów.
 3. Nauczyciele przesyłają uczniom materiały do godziny 8.30
 1. Zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są metodą online,  video – nagranie lub dyżuru online. Z uczniami możliwa jest komunikacja poprzez: Skype, Zoom, Messenger, WhatsApp , Teams i inne dozwolone przez polskie prawo narzędzia.
 2.  Nauczyciel ma obowiązek wskazania, uczniom ogólnie dostępnych źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym szkoły materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 3.  Wychowawcy klas mają obowiązek monitorowania udziału uczniów w nauczaniu na odległość. W przypadku stwierdzonego braku aktywności ucznia w formach nauki na odległość wychowawca/ pedagog szkolny ma obowiązek nawiązania kontaktu z rodzicami lub pełnoletnim uczniem w celu wyjaśnienia przyczyny braku udziału w nauczaniu na odległość.

§3.

Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów

 1. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.

W szczególności uwzględnić należy:

1)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2)      zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

3)      możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4)      łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

 1. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele dobierać metody kształcenia na odległość wyłącznie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa.
 2. Umieszczane na platformach i przesyłane materiały edukacyjne drogą elektroniczną sprawdzać  przez nauczycieli pod względem:

1)      poprawności merytorycznej;

2)      poprawności metodycznej;

3)      zgodności z podstawa programową.

§4.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów

 1. Nauczyciele modyfikują rozkłady materiału tak, by dostosować je do wybranej metody kształcenia na odległość, do potrzeb i możliwości uczniów w okresie zdalnego nauczania.
 2. Nauczyciele  danego oddziału w  porozumieniu z dyrektorem ustalają tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
 3. Nauczyciele modyfikują przedmiotowe zasady nauczania tak, by dostosować je do wybranej metody kształcenia na odległość.
 4. Nauczyciele, postępując zgodnie ze zmodyfikowanymi przedmiotowymi systemami oceniania (PSO) monitorują postępy i osiągnięcia uczniów w trakcie stosowanych wybranych metod kształcenia na odległość.
 5. Zmodyfikowane PSO są udostępnione uczniom i rodzicom według zasady przyjętej w szkole.

§5.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

§6.

Formy kontaktu z rodzicami

 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele zapewniają każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z dyrektorem/nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną, w przypadku braku takiego adresu należy skontaktować się z sekretariatem szkoły.

§ 7

Zasady pracy nauczycieli

 1. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 1.  Nauczyciel potwierdza odbycie zajęć  w danym dniu poprzez wpisanie tematu lekcji w dzienniku elektronicznym.
 2. W celu spełnienia wymagań MEN w sprawie nadzoru nad zdalnym nauczaniem nauczyciel realizujący zajęcia przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub inny sposób prowadzi dokumentację działań  edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów i na żądanie udostępnia dyrekcji szkoły.
 3. W dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie.
 4. Każdy nauczyciel ma obowiązek oceny stanu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych zajęć/przedmiotów i rozplanować realizację pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego (do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Ustalić, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania. Wnioski przekazać Dyrekcji.
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotują zestawy ćwiczeń fizycznych do samodzielnego wykonania w ramach przerw międzylekcyjnych lub aktywności pozalekcyjnej w formie tekstowej lub filmów instruktażowych.
 6. Pedagog szkolny dyżuruje według swoich godzin pracy w formie dyżuru online. Prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców, uczniów i nauczycieli problemami.  Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej uczniom i rodzicom.
 7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności Rady Pedagogicznej określone w przepisach dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi będą podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) , a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności będzie utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

  

Zarządzenie obowiązuje od dnia 26 marca 2020.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Bożena Kalinowska

Skip to content