Menu

ZARZĄDZENIE nr 14 /2020

ZARZĄDZENIE nr 14 /2020

Dyrektora Szkoły podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdap

z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

Działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.)

  2. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 322, 374, 576)

  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148)

  4. Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.)

  5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r .poz.493)

  6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19

  7. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.  zarządzam, co następuję:

§ 1.

Od dnia 18 maja 2020r. wprowadzam Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5im. Noblistów Polskich   w Gołdapi w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń.

§ 3. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 18 maja 2020 roku.

Dyrektor SP5 w Gołdapi

Bożena Kalinowska

 

Skip to content