Menu

PROCEDURY – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Procedury bezpieczeństwa

i zasady przeprowadzenia

egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 5

im. Noblistów Polskich

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 1. zdający

 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

 4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. W tych dniach w szkole na parterze i I piętrze odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

  1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli uczeń nie posiada takich przyborów, otrzyma je od szkoły. Będą to przybory jednorazowe, po egzaminie uczeń ich nie zwraca. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 2. Uczeń przystępujący do danego egzaminu, któremu jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, jest zobowiązany przynieść własny słownik, który przed egzaminem powinien zostać sprawdzony przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).

 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 4. Osoby, które zakończą egzamin, niezwłocznie opuszczają szkołę.

 5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

(maseczką jedno- lub wielorazową).

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
  po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 2. wychodzi do toalety

 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 3. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 1. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 1. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:

 1. dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

 2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

 3. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

 4. zawierające numery telefonów do służb medycznych

 5. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/koronawirus.

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekować nim dłonie.

 2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczono informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 3. Egzamin przeprowadzany będzie w salach lekcyjnych na II piętrze – 202, 204, 207, 211 i 215 z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

 4. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną również przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni
  do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną zapewnione w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 6. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi:

 1. egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
  na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
  z płyty CD (nastąpi wówczas
  regularna dezynfekcja klamek/uchwytów).

 2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów

 1. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwoli oraz na zewnątrz budynku nie będzie panował zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

 2. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to sala nr 206, w której dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Uczniowie odbierający swoje rzeczy powinni zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 3. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco.

 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 5. Ciągi komunikacyjne będą utrzymane w bezwzględnej czystości, a powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, klawiatury, myszki, odtwarzacze płyt CD, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, dezynfekowane.

 6. Ławki oraz krzesła w salach egzaminacyjnych będą dezynfekowane przed
  i po każdym egzaminie.

 7. Przeprowadzając dezynfekcję, szkoła będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Będzie ściśle przestrzegany czas niezbędny do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8. Na terenie szkoły zostało przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) – sala nr 117 , w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Członkowie zespołów nadzorujących przejdą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu, które zostanie przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 3. Paczki będą odebrane od kuriera i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera będą one przetarte ściereczką z płynem dezynfekującym.

 4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
  od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 5. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

 1. W celu unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie zdający w salach nr 211 i 215 wejdą do szkoły wejściem znajdującym się od frontu po lewej stronie budynku, a zdający w salach nr 202, 204 i 207 – wejściem po prawej stronie.

 1. Zdający zostaną wpuszczeni do szkoły o godz. 8.30.

 2. Egzamin we wszystkich salach rozpocznie się o godz. 9.00.

 3. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem godziny 10.00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

 4. Zdający będą wpuszczani do sal na egzamin według ściśle określonej procedury – po wylosowaniu przez zespół nadzorujący, według numerów stolików z zachowaniem odpowiedniej odległości.

 5. Zdający będą wypuszczani z sal również pojedynczo. Jeżeli więcej osób zakończy w tym samym czasie egzamin – również według numerów stolików.

 6. Pracownicy ochrony upewnią się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.

 7. Zdający zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego będzie przejawiał niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego powinien poinformować o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewni odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w sali nr 117
  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
  lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 1. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 2. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 1. Na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, przyjmuje się następującą procedurę postępowania:

 1. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie zostanie on odsunięty od pracy, powiadomiona stacja sanitarno-epidemiologiczną i szkoła zastosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 3. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie niezwłocznie przerwany egzamin tego zdającego oraz wdrożona procedura opisana w pkt 1.1. tej sekcji.

 1. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie, i zostaną zastosowane wytyczne GIS odnoszące się
  do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem zebranych danych będzie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły.

 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Wskazania z pomiaru o ile nie będą budzić podejrzeń co do możliwości infekcji będą niezwłocznie kasowane. Dane wskazujące na stan (pod)gorączkowy mogą zostać zachowane celem ich ewentualnego przekazania upoważnionym podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

 

 

Skip to content