Menu

Informacje o przebiegu i wytycznych

Informacja dla uczniów oraz ich rodziców
o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty,
w tym o zasadach określonych w Wytycznych


I. Wytyczne:

 1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
  od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Zdający mają obowiązek stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
  i pamiętać o:
  1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
  z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 4. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania
  z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 5. Zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 6. Zdający mogą opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyli pracę
  z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

II. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:


1. TERMIN GŁÓWNY:
– JĘZYK POLSKI (OPOP) 16.06.2020 r. – wtorek,
godz. 9.00 – 11.00 (120 minut), dostosowanie do 180 minut (do 12.00)
– MATEMATYKA (OMAP) 17.06.2020 r. – środa,
godz. 9.00 – 10.40 (100 minut), dostosowanie do 150 minut (do 11.30)
– JĘZYK ANGIELSKI (OJAP) 18.04.2020 r. – czwartek,
godz. 9.00 – 10.30 (90 minut), dostosowanie do 135 minut (do 11.15)

2. TERMINY DODATKOWE: 7.07. – 9. 07. 2020 r., godz. 9.00.

III. UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej pamiętajcie:
a. o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych;
b. o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych;
c. o posiadaniu niezbędnych przyborów i materiałów, w tym przede wszystkim długopisu lub pióra z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijki; podczas egzaminu nie możecie pożyczać przyborów od innych uczniów.
2.
Przed wejściem do sali zostaną wam wylosowane numery stolików, przy których będziecie pracowali;
3. Możecie mieć ze sobą butelkę wody, ale stawiajcie ją na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
4. Pamiętajcie, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
5. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
6. Po zakończeniu pracy z arkuszem będziecie mieli dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy to uczniów, którzy muszą przenosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniowie z dysleksją nie muszą tego robić).
7.
Pamiętajcie o kodowaniu arkusza egzaminacyjnego (kod ucznia i PESEL), sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego, rozpoczynaniu pracy z arkuszem dopiero po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.
8. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.
9. Jeżeli chcecie oddać arkusz egzaminacyjny po zakończeniu pracy, zakomunikujcie to poprzez podniesienie ręki (wcześniej sprawdźcie, czy nakleiliście naklejki i czy umieściliście kod i PESEL w wyznaczonych miejscach oraz czy przenieśliście odpowiedzi na kartę).
10. Zgłaszajcie konieczność skorzystania z toalety poprzez podniesienie ręki.
11. W przypadku pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki wyrwijcie
ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych zapisujcie rozwiązania zadań otwartych.
12. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminu próbnego
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w kwietniu 2019 r.
13.Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to macie prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
14. 31 lipca 2020 r. poznacie wyniki i otrzymacie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

Skip to content