Menu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy pomiarze temperatury

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przy pomiarze temperatury

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem zebranych danych będzie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap, kontakt e-mailowy: sp5np@wp.pl.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl

  3. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły.

  4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Wskazania z pomiaru o ile nie będą budzić podejrzeń co do możliwości infekcji będą niezwłocznie kasowane. Dane wskazujące na stan (pod)gorączkowy mogą zostać zachowane celem ich ewentualnego przekazania upoważnionym podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

Skip to content