Menu

Procedury bezpieczeństwa i zasady konsultacji dla klas IV – VIII

Procedury bezpieczeństwa i zasady konsultacji

dla klas IV – VIII

w Szkole Podstawowej nr 5

im. Noblistów Polskich w Gołdapi

W SP 5 odbywać się będą konsultacje indywidualne z nauczycielami wszystkich przedmiotów według następującego harmonogramu:

GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
800 – 900 B. Kalinowska – 2 W. Werner-

-Wysocka -206

A. Łaguna – 203

K. Oleksy – 211

A. Wojnar –

– Konopka – 307

900 – 1000 B. Gojlik – 309
1000 – 1100 T. Sadowska – 202 E. Rakowska-

-Karwel – 113

E. Ruszewska – 215

J. Kowalewska -2 A.Tomaszewska-

Skoczeń – 308

M. Zaporowska – 211

1100 – 1200 M. Sojko – 102

M. Rant – 204

J. Grzelka

(boisko szkolne)

M. Strecha – 304
1200 – 1300 P. Magielnicka – 303 M. Dębowska -207
1300 – 1400
1400 – 1500 W. Cemel

(boisko szkolne)

M. Pasiuk – 103 I.Malek – 213

 

 1. Uczeń, który będzie chciał skorzystać z konsultacji, powinien najpierw umówić się z nauczycielem, który wyznaczy mu konkretną godzinę konsultacji.

 2. W czasie jednej konsultacji w sali może przebywać jednocześnie 2 uczniów.

 3. Uczeń powinien przychodzić o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie, co zapewni mu niespotykanie się z innymi uczniami.

 4. Gdyby zdarzyło się przybycie na konsultację więcej osób, niż jest to zaplanowane, uczniowie powinni zachować odpowiedni dystans społeczny – min. 2 metry i poczekać na korytarzu na swoją kolej.

 5. W salach, gdzie odbywać się będą konsultacje, zostanie zachowany 1,5 m odstęp pomiędzy stolikami.

 6. Jeżeli uczeń umówi na konsultację, a nie będzie mógł przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 7. Sale, w których odbywać się będą konsultacje, będą wietrzone co godzinę.

 8. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie może ich pożyczać od innych uczniów ani nauczyciela.

 9. W drodze do i ze szkoły uczeń może korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

 10. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast je myje.

 11. Uczeń korzystający z konsultacji nie korzysta z szatni.

 12. Uczeń przychodzący do szkoły na konsultacje bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

 13. Uczeń zwraca również uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 14. Uczeń unika innych uczniów, zachowuje dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 15. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe będzie od 02.06.2020 r. i jest szczegółowo określone w zasadach korzystania z biblioteki.

 16. Na konsultacje nie może przychodzić uczeń mający objawy chorobowe lub chory albo jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

 17. Rodzic ucznia korzystającego z konsultacji wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojego dziecka po przyjściu do szkoły i raz w tygodniu podpisuje stosowne oświadczenie.

 18. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany od pozostałych osób przebywających w szkole i umieszczony w izolatce, a jego rodzice niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji.

 19. W przypadku podejrzenia COVID-19 u ucznia dyrektor niezwłocznie informuje o tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi i stosuje się do podanych przez tę jednostkę wytycznych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem zebranych danych będzie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły.

 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Wskazania z pomiaru o ile nie będą budzić podejrzeń co do możliwości infekcji będą niezwłocznie kasowane. Dane wskazujące na stan (pod)gorączkowy mogą zostać zachowane celem ich ewentualnego przekazania upoważnionym podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

Przyjście ucznia na konsultacje jest równoznaczne z zapoznaniem się przez jego rodziców/opiekunów z wyżej wymienionymi procedurami.

 

Skip to content