Menu

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Procedury bezpieczeństwa i zasady organizacji

zajęć dydaktycznych edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 5

im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 1. Od 02 czerwca 2020 r. uczniowie klas I-III będą brać udział w zajęciach dydaktycznych w szkole.

 2. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Wychowawca ustali dzienny harmonogram godzin: będzie to trzy razy w tygodniu po 4 godziny – 8.00 – 11.30 i dwa razy w tygodniu po 3 godziny – 8.00 – 10.35. Religia i język angielski nauczane będą zdalnie.

 3. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w salach wcześniej zajmowanych przez uczniów.

 4. Grupa uczniów nie będzie przekraczała 12 osób.

 5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 6. Uczeń przychodzący na zajęcia powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub jego szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 7. Uczniowie będą mogli korzystać z małej salki gimnastycznej. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane.

 8. Sala, w której będą przebywać uczniowie, będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 9. Nauczyciel zorganizuje przerwy dla grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 10. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu między sobą.

 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 12. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami będą ograniczane.

 13. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).

 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 15. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w szatni może znajdować się dwoje dzieci. Pozostali będą czekać na swoją kolej na korytarzu (lub w sali z nauczycielem), zachowując bezpieczny odstęp.

 16. Szkoła zorganizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują. Godziny pracy świetlicy – 10.30 – 16.00.

 17. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą również w sali nr 107.

 18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 19. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 21. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 22. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie jednym wejściem (jest to wejście od frontu szkoły po lewej stronie).

 23. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 24. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

 25. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 26. W placówce do niezbędnego minimum zostanie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. Osoby te będą wchodzić wejściem dla personelu.

 27. Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązują się za każdym razem odbierać telefon od nauczyciela lub z sekretariatu szkoły – 87 615 13 82.

 28. Rodzic ucznia wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojego dziecka po przyjściu do szkoły oraz, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Podpisuje stosowne oświadczenie.

 29. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany od pozostałych osób przebywających w szkole i umieszczony w izolatce, a jego rodzice niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do szkoły umieszczone zostaną numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 2. W przedsionku wejścia do budynku szkoły umieszczony zostanie płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia.

 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

 4. Uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Nauczyciel może poprosić ucznia o umycie rąk.

 5. Sala, gdzie będą odbywały się zajęcia, szatnia, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, klawiatury, włączniki będą dezynfekowane codziennie – po opuszczeniu szkoły przez uczniów, a toalety – na bieżąco.

 6. Wszyscy pracownicy szkoły zaopatrzeni będą w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłony na usta i nos.

 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.

Gastronomia

 1. Dzieci konsumują wyżywienie przyniesione z domu, catering nie będzie realizowany.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz rodzice uczniów przebywających w szkole.

 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Placówka zastosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem zebranych danych będzie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły.

 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Wskazania z pomiaru o ile nie będą budzić podejrzeń co do możliwości infekcji będą niezwłocznie kasowane. Dane wskazujące na stan (pod)gorączkowy mogą zostać zachowane celem ich ewentualnego przekazania upoważnionym podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

Przyjście ucznia do szkoły jest równoznaczne z zapoznaniem się przez jego rodziców/opiekunów

z wyżej wymienionymi procedurami.

 

Skip to content