Menu

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania biblioteki

Procedury zachowania bezpieczeństwa

i zasady funkcjonowania biblioteki

w Szkole Podstawowej nr 5

im. Noblistów Polskich w Gołdapi

 

§ 1.

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i  zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników.

 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników przebywających na terenie biblioteki.

§ 2.

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego

i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni

i zasobów bibliotecznych

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przed wejściem do biblioteki .

 2. Wyznacza się bezpieczną odległość ok. 2 metry odległości między użytkownikami.

 3. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub oddania zbiorów.

 4. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych i dezynfekcja rąk przed wejście do biblioteki.

§ 3.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. W bibliotece wydziela się stanowisko zwrotu zbiorów wracających do biblioteki szkolnej. Zaleca się zwrot zbiorów bibliotekarzowi, który odpisuje zbiory i wynosi je do pomieszczenia obok na kwarantannę.

 2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres od 3 dni, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały.

 4. Czytelnik zwracając i odbierając zamówione zasoby biblioteczne, musi mieć założoną maseczkę.

§ 4.

Zasady udostępniania książek z biblioteki

 1. Biblioteka będzie czynna od 02.06.2020 do 10.06.2020 codziennie od 9.00 do 10.00.

 2. Od 15.06.2020 biblioteka będzie czynna tylko w wyznaczonych godzinach dla konkretnych klas w celu zwrotu podręczników oraz innych pozycji książkowych. W tym celu ustala się następujący harmonogram:

09.06.2020 – 9.00 – kl. 0 A

10.06.2020 – 9.00 – kl. 0 B, 0 C

15.06.2020 – 10.30 – kl. IV A

– 11.30 – kl. V A

18.06.2020 – 11.00 – kl. VI B

– 12.00 – kl. VI A

19.06.2020 – 9.00 – kl. VII A

– 10.00 – kl. VIII A

22.06.2020 – 9.00 – kl. I A

– 10.00 – kl. I B

– 11.00 – kl. I C

23.06.2020 – 9.00 – kl. II A

– 11.00 – kl. II B

24.06.2020 – 9.00 – kl. III A

§ 5.

 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownika biblioteki umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 6

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem zebranych danych będzie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Szkoły.

 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Wskazania z pomiaru o ile nie będą budzić podejrzeń co do możliwości infekcji będą niezwłocznie kasowane. Dane wskazujące na stan (pod)gorączkowy mogą zostać zachowane celem ich ewentualnego przekazania upoważnionym podmiotom prawnie do tego upoważnionym.

Skip to content