Menu

ZARZĄDZENIE nr 12 / 2020

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi dotyczące nauczania zdalnego do 24.05.2020.

ZARZĄDZENIE nr 12 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

Na podstawie:

    • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

    • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

zarządza się:

§ 1

Zarządzam w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi zdalne nauczanie od dnia 27.04.2020 do 24 .05. 2020 roku.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zdalnego nauczania przez i-dziennik, gogle.classroom.com .

§ 3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z aktualnymi komunikatami w i-dzienniku oraz do prowadzenia dokumentacji elektronicznej z przeprowadzonych zajęć oraz realizacji podstawy programowej.

§ 6

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr inż. Bożena Kalinowska, 27.04.2020r.

Skip to content